Privacybeleid

Inhoudsopgave

Wie is Cyberscout en wat doen wij?

Wat is de aanpak van Cyberscout met betrekking tot gegevensverzameling?

Welke rol spelen het EU-VS- privacyschild en het Zwitserland-VS-privacyschild bij de benadering van Cyberscout wat betreft privacy en gegevensverzameling in de bedrijfsvoering van Cyberscout US en Cyberscout International?

Inwoners van de EU/Zwitserland en de toepasselijkheid van het EU-VS-privacyschild en het Zwitserland-VS-privacyschild voor Cyberscout US en zijn zakelijke interactie met Cyberscout International

Welke soorten persoonsgegevens worden door Cyberscout verzameld?

Deelt Cyberscout persoonsgegevens met derden?

Wat is het beleid van Cyberscout met betrekking tot de privacy op de website, in het bijzonder het gebruik van cookies en volgmechanismes?

Categorie 1: Strikt noodzakelijke cookies.

Categorie 2: Prestatiecookies.

Categorie 3: Functionele cookies.

Categorie 4: Advertentiecookies.

Wat is het beleid van Cyberscout met betrekking tot de doorgifte naar de VS van gegevens van werknemers uit de EU en buiten de VS?

Tot wie kan ik mij wenden met aanvullende vragen met betrekking tot het beleid van Cyberscout die hier niet beantwoord of vermeld zijn?

 

Wie is Cyberscout en wat doen wij?

Dit beleid geldt voor alle entiteiten van Cyberscout buiten de VS, met inbegrip van Cyberscout Inc. (Canada), Cyberscout Ventures Limited (Ierland), Cyberscout Limited (VK), Cyberscout Pty Ltd. (Australië), Cyberscout Sdn Bhd (Maleisië), en de vestiging van Cyberscout Pty Ltd. in Taiwan (Taiwan). Bovengenoemde bedrijven worden in dit document gezamenlijk met ‘Cyberscout International’ aangeduid.

Voor dit privacybeleid worden alle bedrijfsentiteiten van Cyberscout die opgericht zijn in de VS en zich richten op het doen van zaken aldaar of op het verlenen van ondersteuning aan Cyberscout International, met inbegrip van entiteiten als Cyberscout LLC (VS), Cyberscout Claims LLC (VS) en Cyberscout Consulting LLC (VS), in dit document gezamenlijk met ‘Cyberscout US’ aangeduid.

Cyberscout International en Cyberscout US worden in dit privacybeleid gezamenlijk met ‘Cyberscout’ aangeduid.

Cyberscout verleent wereldwijd diensten aan consumenten en personen op het gebied van identiteitsbeheer, waaronder identiteitsbewakingsdiensten en het oplossen van identiteitsfraude en situaties waarin een account wordt overgenomen. Onze diensten worden normaliter op institutionele basis verleend en zijn niet rechtstreeks voor het publiek beschikbaar. Dit betekent dat diensten aan het publiek en aan u verleend worden via verzekeraars, financiële instellingen, verstrekkers van personeelsbeloningen en andere entiteiten die ons betaald hebben om personen zoals u naar Cyberscout te kunnen doorverwijzen voor assistentie wanneer u te maken krijgt met fraude of identiteitsdiefstal.

Wat is de aanpak van Cyberscout met betrekking tot gegevensverzameling?

Het is het beleid van Cyberscout om telkens wanneer wij op het punt staan om persoonsgegevens over u te verzamelen, ongeacht of dit nu online, persoonlijk of telefonisch gebeurt, u hierover te informeren. Dit betekent dat telkens wanneer u gevraagd wordt om persoonsgegevens over uzelf aan Cyberscout of aan een aangeslotene van Cyberscout bekend te maken, wij altijd ons best zullen doen om u te informeren over:

 • waarom wij de gegevens moeten verzamelen;
 • wat we van plan zijn om hiermee te doen;
 • met wie we deze gaan delen (als hier al sprake van is) en waarom we dit zullen doen.

Op dat moment zullen wij u de mogelijkheid geven om ofwel:

 • toestemming te verlenen voor deze gegevensverzameling en ertoe over te gaan deze aan ons te verstrekken voor het doel waarvoor de gegevens bedoeld zijn, namelijk om een dienst of een product aan te schaffen; ofwel
 • te stoppen met het verstrekken van deze gegevens aan ons, met het risico dat de betreffende dienst of het betreffende product niet aan u verleend of verstrekt zou kunnen worden.

Welke rol spelen het EU-VS- privacyschild en het Zwitserland-VS-privacyschild bij de benadering van Cyberscout wat betreft privacy en gegevensverzameling in de bedrijfsvoering van Cyberscout US en Cyberscout International?

Inwoners van de EU/Zwitserland en de toepasselijkheid van het EU-VS-privacyschild en het Zwitserland-VS-privacyschild voor Cyberscout US en zijn zakelijke interactie met Cyberscout International

Cyberscout bestaat uit de in de VS gevestigde entiteiten (Cyberscout US) en entiteiten buiten de VS (Cyberscout International). Terwijl informatie van betrokkenen op de betreffende geografische locatie van de betrokkene en de locatie van de dienstverlenende entiteit wordt opgeslagen (d.w.z. gegevens van Amerikaanse betrokkenen en Amerikaanse entiteiten worden opgeslagen in de VS, gegevens van Canadese betrokkenen en Canadese entiteiten worden opgeslagen in Canada, gegevens van betrokkenen in de EU en entiteiten in de EU worden opgeslagen in de EU), kan het zijn dat inzage in en beperkte doorgifte van persoonsgegevens tussen rechtsgebieden plaatsvindt, aangezien assistentie in potentie vanaf iedere geografische locatie van Cyberscout verleend kan worden op basis van de tijd, datum en aard van de assistentie die verleend wordt.

Aangezien Cyberscout in het algemeen en Cyberscout International in het bijzonder vertrouwen op ondersteunende dienstverlening die door Cyberscout US geboden zou kunnen worden, is het belangrijk te verduidelijken dat elk geval van het delen of doorgeven van informatie tussen entiteiten in de EU en de VS aan Cyberscout US onderworpen is aan de bevoegdheden tot onderzoek en handhaving van de U.S. Federal Trade Commission en alle van toepassing zijnde autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming/privacy in alle relevante rechtsgebieden waar de diensten verleend worden.

Cyberscout US heeft aangegeven dat het aansprakelijk is voor gevallen van verdere doorgifte aan derden van gegevens die onder het privacyschild vallen. Cyberscout US houdt zich aan de door het Amerikaanse Ministerie van Handel vastgestelde kaders van het EU-VS-privacyschild en het Zwitserland-VS-privacyschild met betrekking tot het verzamelen, gebruik en bewaren van persoonsgegevens uit lidstaten van de EU en Zwitserland. Cyberscout US heeft verklaard dat het zich houdt aan de uitgangspunten van het privacyschild met betrekking tot kennisgeving, keuze, verantwoording voor verdere doorgifte, beveiliging, integriteit van gegevens en beperking van de doelen, inzage en verhaal, handhaving en aansprakelijkheid. Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de beleidslijnen van het privacybeleid van Cyberscout US en de toepasselijke beginselen van het privacyschild, prevaleren de beginselen van het privacyschild. Meer over het privacyschild-programma en de certificeringspagina van Cyberscout US kunt u vinden en bekijken op https://www.privacyshield.gov/

Ter navolging van de beginselen van het EU-VS-privacyschild en het Zwitserland-VS-privacyschild verplicht Cyberscout US zich tot het oplossen van klachten over privacy en het door Cyberscout US verzamelen of gebruiken van persoonsgegevens.

Alle personen op de hele wereld, met inbegrip van personen uit de EU en/of Zwitserland, die verzoeken hebben om inzage in of verwijdering van gegevens of andere vragen of klachten met betrekking tot hun wettelijke rechten als betrokkenen of met betrekking tot het privacybeleid van Cyberscout dienen eerst via e-mail contact op te nemen met Cyberscout. Vragen en klachten kunnen gericht worden aan:

Cyberscout Global Privacy Office
T.a.v. de bewaarder van persoonlijke dossiers

Records@Cyberscout.com

Vermeld uw wettelijke naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres of verklaar u bereid om deze te verstrekken, zodat wij uw (eventuele) dossier(s) kunnen lokaliseren en uw identiteit op de juiste wijze kunnen vaststellen alvorens te voldoen aan uw verzoek of vraag, en met u kunnen communiceren over de status van uw verzoek.

Als u liever uw vraag, verzoek of klacht via reguliere post naar de dichtstbijzijnde vestiging van Cyberscout stuurt, kunt u dit doen naar onderstaande adressen:

 • Postadres voor de VS: 7580 N Dobson Rd, Suite 201 Scottsdale, AZ 85256 Verenigde Staten van Amerika
 • Postadres voor Canada: 1080 Côte du Beaver Hall, Suite 700, Montreal, Quebec H2Z 1S8 Canada
 • Postadres voor het VK: 10 John Street, London WC1N 2EB Verenigd Koninkrijk
 • PostadresVoor Ierland/EU: 2B Galway Technology Centre, Mervue Business Park, Mervue, Galway, Ierland
 • Postadres voor de regio Azië/Stille Oceaan: 7F, No. 214, Dun Hua North Road, Taipei 10546 Taiwan

Houd er rekening mee dat het langer duurt voordat u een reactie ontvangt op een via de post verstuurde inzending

Terwijl Cyberscout in het algemeen en Cyberscout International in het bijzonder onderworpen zijn aan de autoriteit van de Ierse (en alle andere toepasselijke) overheidsinstanties inzake gegevensbescherming, heeft Cyberscout US zich verder verplicht tot het doorverwijzen van niet opgeloste privacyklachten die onder de beginselen van het EU-VS-privacyschild en het Zwitserland-VS-privacyschild vallen naar het BBB EU PRIVACY SHIELD, een in de VS gevestigde dienstverlener (zonder winstoogmerk) op het gebied van alternatieve geschillenbeslechting, geëxploiteerd door de Council of Better Business Bureaus. Als u niet tijdig een bevestiging ontvangt van uw verzoek, vraag of klacht, of als uw klacht door Cyberscout US niet naar tevredenheid wordt behandeld, ga dan naar www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ voor meer informatie en voor het indienen van een klacht. Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om een beroep te doen op bindende arbitrage voordat u een beroep doet op het privacyschild-arbitragepanel als uiterste remedie voor het oplossen van uw problemen.

Welke soorten persoonsgegevens worden door Cyberscout verzameld?

Cyberscout verzamelt beperkte informatie van bezoekers van de website. Een meer gedetailleerde beschrijving hiervan vindt u in het onderdeel "Wat is het beleid van Cyberscout op het gebeid van privacy op de website, in het bijzonder het gebruik van cookies en volgmechanismes voor het web?" van dit beleid.

In uw relatie met Cyberscout bent u de Verwerkingsverantwoordelijke. Cyberscout verleent diensten met betrekking tot identiteitsdiefstal, oplossen van fraude, identiteitsbewaking en andere ondersteunende diensten aan personen (hierna gezamenlijk te noemen ‘consumentendiensten’) via hun werkgever, verzekeraar, financiële instelling of ander extern bedrijf. Cyberscout adverteert niet en werft niet rechtstreeks bij personen, consumenten of betrokkenen, aangezien het primair een B2B-entiteit is.

Als u echter contact heeft gezocht met of verwezen bent naar Cyberscout voor een consumentendienst, kan Cyberscout alle relevante informatie verzamelen die nodig is om u te kunnen helpen met het aanmelden voor diensten, het uitvoeren van identiteitsbewaking, case management voor het oplossen van fraude, of het verlenen van hulp wanneer u betrokken bent bij een inbreuk inzake gegevensbescherming. De soorten informatie die wij van u kunnen verzamelen omvatten mogelijk, maar zijn niet beperkt tot: naam, adres, door de overheid uitgegeven identificatienummers (BSN-nummer, paspoortnummer, nummer van identiteitskaart voor jongeren, enz.); gecompromitteerde of frauduleuze financiële of andere rekeninginformatie; fiscale informatie; of iedere andere informatie die nodig is om u te kunnen helpen met de klantendiensten die u heeft besloten te gebruiken via Cyberscout.

Houd er rekening mee dat alle verzamelde informatie rechtstreeks door u verstrekt wordt tijdens gesprekken met een casemanager of tijdens de online of telefonische intake. De door u aan Cyberscout verstrekte informatie kan gebruikt worden voor het opstellen van brieven en beëdigde verklaringen van slachtoffers van fraude en van documenten die aan u ter ondertekening en voor dienovereenkomstige uitvoering verstrekt worden. U heeft het laatste woord bij het door Cyberscout 'delen' van deze informatie met derden. De gevoelige en persoonlijke informatie in de vorm van brieven en berichten zou dan door u rechtstreeks worden gestuurd naar wetshandhavers, fraudeafdelingen, incassobureaus, advocaten, toezichthouders en/of alle andere noodzakelijke derden wier hulp nodig is voor het oplossen van uw geval van fraude of identiteitsdiefstal.

Ook biedt Cyberscout in zowel de VS als in bepaalde beperkte markten buiten de VS speciale bewakingsdiensten, waaronder cyber- en kredietbewaking. Deze speciale bewakingsdiensten worden verleend om u te helpen met het opsporen van frauduleuze activiteiten op uw persoonlijke rekeningen en met volgen van het gebruik van uw rekeninginformatie en persoonsgegevens door fraudeurs en criminelen. De beschikbare bewakingsdiensten zijn afhankelijk van het land en/of de regio waarin u gevestigd bent. In bepaalde situaties kunt u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken om u te kunnen aanmelden voor deze diensten. Deze persoonsgegevens worden gebruikt (1) voor het vaststellen van uw identiteit om veiligheidsredenen, en (2) zodat Cyberscout weet welke informatie u door ons wilt laten bewaken op fraude en ander illegaal gebruik. Voorbeelden van gegevens die u wilt bewaken zouden onder meer rekeningnummers of door de overheid uitgegeven identificatienummers kunnen zijn. Alle door u te bewaken informatie dient door u aan Cyberscout verstrekt te worden.

Cyberscout verzamelt informatie van zijn werknemers in verband met onze werkgever-werknemerrelatie. Deze informatie is beperkt tot informatie die nodig is voor het betalen van onze werknemers, het aan hen toekennen van secundaire arbeidsvoorwaarden (op grond van hun arbeidsovereenkomst) en voor naleving van de voor ieder rechtsgebied van toepassing zijnde vereisten voor belastingaangiftes en andere rapportages aan de overheid. Voor aanvullende informatie over doorgifte van gegevens van werknemers van Cyberscout, in het bijzonder eventuele doorgifte van gegevens van werknemers van Cyberscout International naar Cyberscout US, verwijzen wij naar het onderdeel van dit beleid met het kopje “Wat is het beleid van Cyberscout met betrekking tot de doorgifte naar de VS van gegevens van werknemers uit de EU en buiten de VS?

Cyberscout erkent het recht van het individu op inzage in zijn of haar persoonsgegevens. Als u ons in het verleden geen informatie over u verstrekt heeft, hebben wij geen informatie over u. Als u echter wel informatie aan Cyberscout verstrekt heeft en wilt weten welke informatie wij momenteel over u hebben, neem dan gerust contact op met de bewaarder van persoonlijke dossiers van Cyberscout voor het geven van inzage in alle informatie die Cyberscout over u heeft. Zou u daarnaast onjuistheden opmerken in de informatie die wij over u hebben, dan heeft u het recht om die informatie te rectificeren of deze zelfs te laten verwijderen.

Cyberscout kan verplicht zijn om iemands persoonsgegevens bekend te maken als reactie op een wettig verzoek van een overheidsinstantie, waaronder maar niet beperkt tot het voldoen aan de vereisten van en/of verzoeken met betrekking tot nationale veiligheid of handhaving van de wet.

Deelt Cyberscout persoonsgegevens met derden?

In uw relatie met Cyberscout bent u de Verwerkingsverantwoordelijke. U heeft de volledige controle over welke informatie over uzelf u (eventueel) aan Cyberscout verstrekt. In ons streven om u van dienst te zijn kan Cyberscout echter gebruik maken van externe leveranciers of tussenpersonen en hun oplossingen om u bepaalde diensten en ondersteuning te kunnen bieden. Hoewel de meeste diensten en de gegevens die verzameld worden bij het uitvoeren van die dienst intern beheerd worden door Cyberscout, met inbegrip van zowel Cyberscout International als Cyberscout US, dienen sommige diensten verleend te worden door externe leveranciers. Deze beperkte situaties doen zich voor wanneer Cyberscout verplicht is om gegevens te delen om deze diensten te helpen verlenen.

Wanneer bijvoorbeeld bepaalde bijzondere bewakingsdiensten, met inbegrip van cyberbewaking en/of kredietbewaking, die in de VS en in bepaalde beperkte markten buiten de VS beschikbaar zijn, aan u aangeboden of verleend worden, kan specifieke informatie zoals informatie die gebruikt wordt om (1) uw identiteit vast te stellen om veiligheidsredenen en/of (2) specifieke informatie of gegevens die u wilt bewaken, met inbegrip van maar niet beperkt tot rekeningnummers of door de overheid uitgegeven identificatienummers, gedeeld worden met relevante leveranciers van diensten van Cyberscout om u van deze bewaking te kunnen voorzien. Cyberscout beperkt de doelen van dit delen van gegevens met zijn leveranciers tot het verlenen van de bewakingsdienst die zij contractueel verplicht zijn te verlenen. Die gegevens worden niet gedeeld voor marketingdoeleinden of wederverkoop door onze leverancier(s). Een dergelijke activiteit zou een schending betekenen van de overeenkomst die Cyberscout met een dergelijke leverancier heeft gesloten.

Daarnaast deelt Cyberscout International, in het bijzonder de entiteiten die zich bezighouden met het aanbieden en verlenen van diensten in de EU, uitsluitend gegevens met geautoriseerde externe leveranciers gevestigd in (1) de EU; (2) landen buiten de EU die toereikend zijn bevonden door de Europese Commissie en de werkgroep Artikel 29; en/of (3) de VS, voor zover deze actieve deelnemers aan het privacyschild-programma zijn.

Cyberscout biedt personen de mogelijkheid om zich af te melden voor het delen van hun gegevens met derden door zich eenvoudigweg niet aan te melden voor bewaking en andere diensten die per definitie het met derden delen van informatie met zich meebrengen. Bij aanmelding krijgen personen het verzoek om deze persoonsgegevens te verstrekken en ter verificatie en bewaking in te dienen als onderdeel van de dienst. Dit verzoek is een reactie op hun aankoop van een dienst met dien verstande dat de basis voor de diensten het delen van deze informatie met zich meebrengt. Personen kunnen ervoor kiezen om geen informatie te delen door zich eenvoudigweg niet aan te melden voor deze diensten.

Cyberscout deelt de aan Cyberscout verstrekte persoonsgegevens niet met of verkoopt deze informatie niet aan externe organisaties voor marketingdoeleinden of het verder doorverkopen van uw gegevens. Informatie wordt uitsluitend gedeeld waar nodig, voor het verlenen van diensten aan u.

Wat is het beleid van Cyberscout met betrekking tot de privacy op de website, in het bijzonder het gebruik van cookies en volgmechanismes?

Cyberscout kan in beperkte mate persoonsgegevens, inclusief IP-adressen, van bezoekers van zijn website verzamelen en hierbij gebruik maken van cookies of andere middelen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden door websites die u bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites (efficiënter) te laten werken en om informatie te verschaffen aan de eigenaars van de site. Cyberscout gebruikt cookies op al zijn websites. De meeste webbrowsers maken het mogelijk om door middel van hun instellingen enige controle op cookies uit te oefenen. Meer informatie over cookies, met inbegrip van hoe u kunt zien welke cookies geplaatst zijn en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, kunt u vinden op www.allaboutcookies.org. Meer informatie over de door Cyberscout gebruikte cookies kunt u hieronder vinden. Wij maken gebruik van cookiecategorieën op basis van classificaties zoals deze in de Cookiegids van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) te vinden zijn.

Categorie 1: Strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn essentieel voor het verlenen van diensten waarom u ons verzocht heeft. Door websites van Cyberscout gebruikte categorie 1-cookies: Inlogstatus – Om u te kunnen identificeren als ingelogd op onze website. Load balancing – Cookies kunnen gebruikt worden voor het verdelen van verkeer over onze webservers, om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en u de best mogelijke ervaring geven. Aanmeldingsgegevens van gebruiker – Aanmeldingscookies stellen ons in staat om ervoor te zorgen dat u toegang heeft tot middelen waarvoor u zich heeft aangemeld.

Categorie 2: Prestatiecookies. Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken, bijvoorbeeld naar welke pagina's bezoekers het vaakst gaan. De door deze cookies verzamelde informatie wordt geaggregeerd, dus deze cookies verzamelen geen informatie die individuele bezoekers identificeert. De verzamelde informatie is anoniem en wordt alleen gebruikt voor het verbeteren van de werking van onze website. Web analytics – Cookies voor web analytics worden gebruikt om het ontwerp en de gebruikerservaring van onze website te verbeteren door het verschaffen van statistische informatie over het gebruik van de site en de bezochte pagina's. Embedded video's – De meeste video's op websites van Cyberscout worden gehost op Vimeo en YouTube. Deze sites maken gebruik van cookies om videostatistieken te verzamelen en de site-ervaring te verbeteren. Lees het privacybeleid van deze providers voor meer informatie over hun gebruik van cookies.

Categorie 3: Functionele cookies. Deze cookies stellen ons in staat om keuzes die u maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of het land waarin u zich bevindt) te onthouden en zorgen voor verbeterde, relevantere functionaliteiten. Enkele voorbeelden van door websites van Cyberscout gebruikte categorie 3-cookies:

 • Gebruikersvoorkeuren – Voorkeurscookies onthouden instellingen die u gebruikt heeft voor deze site, zoals indeling, standaardweergaven, zoekfilters.
 • Inloginformatie – Inlogcookies kunnen worden gebruikt voor het doorgeven van uw inloggegevens aan pagina's van deze website. Deze gegevens zijn versleuteld en worden niet gedeeld met derden.
 • Gebruikersprofielgegevens – E-mailadressen, adres- en contactgegevens. Cyberscout maakt gebruik van een door derden aangeboden oplossing voor het verzamelen van deze gegevens enkel en alleen voor Cyberscout en uitsluitend voor doeleinden van Cyberscout. De door Cyberscout verzamelde gebruikersprofielgegevens worden door Marketo ten behoeve van Cyberscout verzameld en rechtstreeks aan Cyberscout verstrekt. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld en worden gebruikt om aanvullende diensten als nieuwsbrieven en gebruikersspecifieke online tools beter te kunnen aanbieden.

Categorie 4: Advertentiecookies. Deze cookies worden via de website van Cyberscout geplaatst door onze reclamepartners. Categorie 4-cookies worden door de reclamepartners van Cyberscout gebruikt voor het opbouwen van een profiel van de interesses van een gebruiker en voor het tonen van relevante advertenties op andere sites wanneer zij hiertoe in staat zijn. De specifieke persoonsgegevens die worden verkregen kunnen onder andere betrekking hebben op de browser en het IP-adres van de gebruiker en het gebruikte apparaat. Deze cookies bevatten een unieke sleutel die individuele surfgewoontes kan onderscheiden of een code kan opslaan die met gebruikmaking van elders opgeslagen informatie vertaald kan worden in een serie surfgewoontes of -voorkeuren. Cookies kunnen ook worden gebruikt voor het beperken van het aantal keren dat een gebruiker een bepaalde advertentie op een website ziet en voor het meten van de effectiviteit van een bepaalde campagne.

Deze cookies zijn niet permanent en hebben een uiterste datum die varieert per adverteerder en die gebaseerd is op de laatste keer dat de website van Cyberscout door de gebruiker bezocht werd. Enkele voorbeelden van categorie 4-cookies die door websites van Cyberscout gebruikt kunnen worden, zijn:

 • Door advertentienetwerken geplaatste cookies voor het verzamelen van surfgewoontes, zodat de gebruiker gerichte advertenties kan ontvangen. De site die de gebruiker bezoekt, hoeft niet noodzakelijkerwijs advertenties aan te bieden, maar vaak zal dit eveneens het geval zijn. 
 • Door advertentienetwerken geplaatste cookies in verband met een door de website geïmplementeerde dienst voor het vergroten van de functionaliteit, zoals het leveren van commentaar op een blog, het toevoegen van een site aan het sociale netwerk van de gebruiker, het verschaffen van overzichten of tellingen van bezoekers van een site. 

Wat is het beleid van Cyberscout met betrekking tot de doorgifte naar de VS van gegevens van werknemers uit de EU en buiten de VS?

Cyberscout heeft werknemers die staatsburgers zijn van diverse landen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en andere Aziatische landen en lidstaten van de EU.  Cyberscout respecteert de unieke privacy en rechten met betrekking tot gegevensbescherming die deze werknemers hebben op grond van toepasselijke nationale wetten, maar in het bijzonder het bepaalde hieromtrent in EU-wetgeving en de betreffende regelgeving van de lidstaten van de EU. Hoewel Cyberscout zoveel mogelijk de doorgifte van HR-gegevens met betrekking tot zijn in de EU woonachtige werknemers beperkt, dient sommige informatie gedeeld te worden tussen de Europese/internationale bedrijven van Cyberscout International en Cyberscout US voor die HR-gerelateerde functies die niet in hun respectieve landen beheerd kunnen worden.

De deelname van Cyberscout US aan het EU-VS- privacyschild, zoals door het Amerikaanse Ministerie van Handel bepaald voor het verzamelen, gebruik en bewaren van vanuit lidstaten van de EU naar bedrijven in de VS doorgegeven persoonsgegevens, vereist dat Cyberscout US over passende onafhankelijke verhaalmechanismes (Independent Recourse Mechanisms, IRM's) voor geschillenbeslechting beschikt.

Derhalve heeft Cyberscout US ingestemd met samenwerking met de toepasselijke Autoriteiten voor Gegevensbescherming in de EU om als IRM te dienen voor geschillenbeslechting rond doorgifte, gegevensbescherming en privacygeschillen met betrekking tot HR-specifieke gegevens. Dus indien op uw zorgen over de doorgifte en behandeling van uw HR-gerelateerde persoonsgegevens door Cyberscout, in het bijzonder de doorgifte van Cyberscout International naar entiteiten van Cyberscout US, niet correct wordt gereageerd door HR-medewerkers of privacyfunctionarissen van Cyberscout, dan heeft u het recht op inzage en op gebruik van het Geschillenbeslechtingspanel van de Autoriteit voor Gegevensbescherming van de EU als uw IRM voor het geschil. Cyberscout US zal zich houden aan de beslissingen van het Geschillenbeslechtingspanel en het IRM van de Autoriteit voor Gegevensbescherming van de EU.

Tot wie kan ik mij wenden met aanvullende vragen met betrekking tot het beleid van Cyberscout die hier niet beantwoord of vermeld zijn?

Cyberscout doet zijn best om heldere en transparante informatie en beleidslijnen te verstrekken met betrekking tot de manier waarop het omgaat met zijn praktijken voor privacy en het delen van gegevens. Als u aanvullende vragen heeft die buiten het kader van dit beleid vallen, neem dan gerust contact met ons op via e-mail op Records@Cyberscout.com voor meer informatie.

PRIVACYBELEID BIJGEWERKT op 21 mei 2019