Gebruiksvoorwaarden

Dit is een wettelijke overeenkomst tussen jou en de relevante entiteit van Cyberscout, inclusief Cyberscout LLC (VS), Cyberscout Inc. (Canada), Cyberscout Ventures Limited (Ierland), Cyberscout Limited (VK), Cyberscout Pty Ltd (Australië), Cyberscout Sdn Bhd (Maleisië) en Cyberscout Pty Ltd. en Taiwan Branch (Taiwan). Alle bovenstaande bedrijven vallen in dit beleid collectief onder de noemer ‘Cyberscout’.  Deze wettelijke overeenkomst regelt je toegang tot en gebruik van de diensten van Cyberscout (de ‘Diensten’). De overeenkomst is vanaf de registratiedatum voor of het gebruik van de Diensten (indien dit vroeger is) tussen jou (de ‘Klant’) en Cyberscout van kracht.

 

*** BELANGRIJK ***

*** LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT JE EEN AANKOOP DOET OF DE DIENST GEBRUIKT ***

 

Door op de knop Accepteren aan het einde van dit document te klikken of door toegang te zoeken tot de Diensten, deze Diensten uit te voeren of anderszins te gebruiken, erken je dat je deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat je je laat binden door de voorwaarden. Als je je niet wilt laten binden door de voorwaarden in deze Overeenkomst, zoek dan geen toegang tot de Diensten en gebruik deze niet.

Als je onze diensten gebruikt als werknemer of vertegenwoordiger van een bedrijf of organisatie, dan verwijzen de woorden ‘je/jij’ of ‘klant’ in deze overeenkomst naar dergelijke entiteiten en niet naar jou als individu. Je garandeert dat je geautoriseerd bent om het bedrijf of de organisatie namens wie je toegang zoekt tot de diensten juridisch te binden. Als je hiertoe niet bent geautoriseerd, mogen jij en je bedrijf of organisatie op geen enkele wijze gebruikmaken van de diensten.

Na zorgvuldige en voldoende overweging gaan beide partijen in goed vertrouwen akkoord met het volgende:

 

Aankopen via creditcard en automatische verlenging

Het volgende gedeelte is van kracht wanneer de diensten worden aangeschaft via een creditcard. Door de diensten met een creditcard aan te schaffen, garandeer je dat je de aankoop doet als zakelijke transactie en niet namens een individuele consument.

 

Creditcardtransacties vallen ook onder deze voorwaarden:

In eerste instantie worden de kosten voor een jaar aan dienstverlening via de creditcard in rekening gebracht. Deze kosten worden niet gerestitueerd.

DE KLANT KAN DE DIENST TE ALLEN TIJDE OPZEGGEN DOOR 00801-14-7200 TE BELLEN. Na opzegging heeft de klant de rest van het dienstjaar nog toegang tot de dienst. Klanten die zich niet met een creditcard opgeven voor de diensten en die willen opzeggen, moeten contact opnemen met het bedrijf of de organisatie dat hen de diensten heeft aangeboden.

ALS DE KLANT NIET TEN MINSTE 15 DAGEN VOOR HET EINDE VAN HET DIENSTJAAR OPZEGT, WORDT DE DIENST AUTOMATISCH VERLENGD EN WORDEN DE KOSTEN VOOR HET VOLGENDE DIENSTJAAR VIA DE CREDITCARD VAN DE KLANT IN REKENING GEBRACHT.

JE GEEFT CYBERSCOUT BIJ DEZE TOESTEMMING OM DE JAARLIJKSE KOSTEN VOOR HET EERSTE JAAR EN NAVOLGENDE VERLENGINGEN VIA JE CREDITCARD IN REKENING TE BRENGEN. ALS JE CREDITCARD OM WAT VOOR REDEN DAN OOK WORDT AFGEWEZEN, OF ALS DE AFSCHRIJVING NIET DOOR JE CREDITCARDBEDRIJF WORDT VERWERKT OF GEACCEPTEERD, BEHOUDT Cyberscout ZICH HET RECHT VOOR OM DE DIENST DIRECT TE ONDERBREKEN OF OM DEZE OVEREENKOMST TE ONTBINDEN.

Als de creditcardtransactie voor de automatische verlenging wordt afgewezen, wordt de Klant daarvan via e-mail op de hoogte gesteld. Als de Klant binnen vijf werkdagen geen informatie opgeeft die resulteert in een geslaagde creditcardtransactie, wordt het account tijdelijk opgeheven en worden geüploade documenten die aan het account zijn verbonden, verwijderd.

 

Primaire contactpersoon

De Klant moet contactinformatie aanleveren, inclusief een e-mailadres, voor de persoon die dient als de primaire contactpersoon van de Klant. Cyberscout kan met de Klant communiceren door e-mails of andere meldingen aangaande de Diensten naar de primaire contactpersoon te versturen. De klant kan de contactinformatie van de primaire contactpersoon bijwerken door 00801 14 7200 te bellen.

 

Garantiedisclaimers

GEBRUIK VAN DE DIENSTEN DOOR DE KLANT IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD ‘AS IS’ EN ‘AS AVAILABLE’. CYBERSCOUT WIJST ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, NIET-INBREUK, AANSPRAAK EN GESCHIKTHEID VOOR SPECIFIEKE DOELEN.

CYBERSCOUT GEEFT GEEN GARANTIE DAT (i) IDENTITEITSFRAUDE IN HET VERLEDEN, DEELS OF IN HET GEHEEL, ZAL WORDEN OPGELOST, (ii) TOEKOMSTIGE IDENTITEITSFRAUDE ZAL WORDEN VOORKOMEN, (iii) DE DIENSTEN ZULLEN VOLDOEN AAN DE VEREISTEN VAN DE KLANT OF DIENS KLANTEN, (iv) DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG EN VRIJ ZIJN VAN FOUTEN, (v) DE RESULTATEN DIE DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN KUNNEN WORDEN VERKREGEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, OF (vi) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ENIG ANDER MATERIAAL DIE/DAT DOOR DE KLANT WORDT/WORDEN AANGEKOCHT OF VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF VIA CYBERSCOUT ZAL VOLDOEN AAN DE VERWACHTINGEN VAN DE KLANT.

 

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL CYBERSCOUT AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE SCHADE OF PUNITIEVE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF INDIRECTE SCHADE, ONGEACHT OF DE PARTIJEN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, IN HANDELINGEN VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN DEZE OVEREENKOMST OF UIT GEGEVENSVERLIES, AL DAN NIET GEBASEERD IN CONTRACTEN, ONRECHTMATIGE DADEN (INCLUSIEF NALATIGHEID), BEDOELD GEDRAG OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE GERELATEERD AAN WINSTDERVING OF VERLIES VAN INKOMSTEN, GOODWILL OF OMZET. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT OF BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEDEN FALEN IN HUN WEZENLIJKE DOELEN.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR WEBSITE

Welkom bij het netwerk van websites van Cyberscout (de ‘Website’) die de websites voor jou en de relevante entiteiten van Cyberscout regelen, inclusief Cyberscout LLC (VS), Cyberscout Inc. (Canada), Cyberscout Ventures Limited (Ierland), Cyberscout Limited (VK), Cyberscout Pty Ltd (Australië), Cyberscout Sdn Bhd (Maleisië) en Cyberscout Pty Ltd. en Taiwan Branch (Taiwan). Alle bovenstaande bedrijven vallen in dit GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR WEBSITE-beleid collectief onder de noemer ‘Cyberscout’. Lees de volgende gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je de Website gebruikt.

 

Acceptering van voorwaarden door gebruik

Cyberscout maakt informatie, producten en diensten beschikbaar via de Website, behoudens de volgende algemene gebruiksvoorwaarden (de ‘Gebruiksvoorwaarden’). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op updates, verbeteringen, nieuwe functies en/of de toevoeging van nieuwe functionaliteiten. Door deze site te gebruiken, geef je aan dat je al deze voorwaarden en kennisgevingen in dit document  of waarnaar in dit document wordt verwezen, hebt gelezen en begrepen en dat je toezegt alle relevante wetten en verordeningen te zullen volgen. Als je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, gebruik deze site dan niet.

Alle rechten die niet expliciet in dit document worden toegekend, worden door Cyberscout voorbehouden.

Cyberscout behoudt zich het recht voor alle beschikbare rechtsmiddelen in te zetten wanneer deze Gebruiksvoorwaarden worden geschonden.

 

Scheidbaarheid en integratie

Tenzij anders in dit document aangegeven, vormt deze overeenkomst de gehele overeenkomst tussen jou en Cyberscout aangaande deze site en neemt hij de plaats in van alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen (zowel mondeling, schriftelijk of elektronisch) tussen jou en Cyberscout aangaande deze site. Als een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden als ongeldig of onafdwingbaar worden gesteld, wordt die bepaling of worden die bepalingen opgevat op een manier die consistent is met de relevante wet en die voor zover mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weerspiegelt, waarbij de overige bepalingen van de overeenkomst ongewijzigd van kracht blijven.

 

Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

Cyberscout behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden aangaande deze site deels of in zijn geheel, te allen tijde, zonder overleg of kennisgeving bij te werken of te herzien, inclusief de informatie, producten, diensten, prijzen en programma's die op de site worden genoemd of via de site worden aangeboden. Dergelijke wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of verwijderingen worden van kracht op het moment dat ze worden medegedeeld. Deze kennisgeving kan op elke wijze worden gedaan, inclusief een bericht op deze site of op enig andere elektronische of conventionele wijze. Je stemt ermee in om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of verwijderingen. Als je de site blijft gebruiken nadat een dergelijke kennisgeving is gegeven, geldt dat als acceptatie van de wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen en verwijderingen.

 

Wijzigingen op de website

Cyberscout kan zo nu en dan zonder kennisgeving wijzigingen aan de Website aanbrengen. Cyberscout en externe providers kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving de producten en diensten die op de Website worden beschreven, verbeteren en/of wijzigen.

 

Bereik

De Gebruiksvoorwaarden in dit document zijn van toepassing op de websites van Cyberscout. De Gebruiksvoorwaarden zijn een aanvulling op en geen vervanging van de specifieke gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de producten en diensten die door Cyberscout en anderen via deze site worden aangeboden. Als de Gebruiksvoorwaarden in tegenspraak zijn met de specifieke gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de informatie, producten of diensten van Cyberscout die via de Website worden aangeboden, dan hebben de specifieke gebruiksvoorwaarden voor dergelijke informatie, producten of diensten prioriteit.

 

Ontbinding

Cyberscout behoudt zich het recht voor om je toegang tot deze site, deels of in zijn geheel, in te trekken zonder overleg met, zonder kennisgeving aan of zonder enige aansprakelijkheid jegens jou, andere gebruikers of externe partijen.

 

Producten

Producten die via de Website worden aangeboden vallen onder de overeenkomsten en gebruiksvoorwaarden die erop van toepassing zijn. Toegang kan worden verkregen wanneer een specifiek product wordt aangevraagd. Daarnaast zijn propriëtaire kennisgevingen en auteursrechtinformatie mogelijk ook op andere pagina's van de Website te vinden.

 

Bevoegd gebruik van de Website-informatie

Tenzij anders op deze site aangegeven, autoriseert Cyberscout je bij deze om documenten of informatie op deze site te bekijken of af te drukken, behoudens de volgende algemene voorwaarden:

(a) het document of de informatie mag alleen intern worden gebruikt (door jou of derden aan wie je de gegevens distribueert) voor informatieve, persoonlijke, niet-commerciële doeleinden;

(b) er mogen geen kosten worden gerekend voor de distributie van informatie aan derden;

(c) het document mag op geen enkele wijze worden aangepast;

(d) alle kennisgeving van auteursrechten en andere propriëtaire kennisgevingen die in deze verschijnen, samen met deze Juridische kennisgeving, moeten worden opgenomen in de kopieën van de documenten of delen van documenten die je aanmaakt of distribueert; en

(e) Cyberscout behoudt zich het recht voor de autorisatie te allen tijden in te trekken en voorgaand gebruik zal na kennisgeving van Cyberscout onmiddellijk worden gestaakt. Documenten die hierboven zijn gespecificeerd omvatten niet de opmaak of het ontwerp van de Website. Elementen van deze website worden beschermd door handelswetten en andere wetten en mogen niet deels of in het geheel worden gekopieerd of geïmiteerd.

Documenten die hierboven zijn gespecificeerd omvatten geen logo's, graphics, geluiden of afbeeldingen op deze website en deze mogen alleen na expliciete toestemming van Cyberscout worden gereproduceerd of gedistribueerd.

 

Beperking van persoonlijk en niet-commercieel gebruik

Tenzij anders aangegeven is de Website van Cyberscout alleen beschikbaar voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Je mag informatie, software, producten en diensten verkregen via de Website van Cyberscout niet aanpassen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, reproduceren, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken maken, overdragen of verkopen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Cyberscout.

Je mag de Website van Cyberscout niet gebruiken om producten of diensten te verkopen of om het verkeer naar jouw site om commerciële redenen vergroten, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Cyberscout.

Je mag geen elementen van de Website van Cyberscout nemen en ze in een andere opmaak weergeven of ze op je eigen website plaatsen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Cyberscout. Als je een reclame wilt maken met de Website van Cyberscout, moet je vooraf een overeenkomst met Cyberscout aangaan. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Garantiedisclaimers

Tenzij expliciet anders aangegeven door Cyberscout worden de materialen, de informatie, software, producten en diensten opgenomen in of beschikbaar via deze website (de ‘Content’) geleverd ‘as is’ en ‘as available’, en zijn ze alleen bedoeld voor niet-commercieel gebruik, en Cyberscout wijst bij deze alle expliciete of impliciete verklaringen, garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, aanspraak en niet-schending af, tenzij voor zover dergelijke afwijzingen juridisch ongeldig worden gehouden. Cyberscout doet geen uitspraken over, geeft geen garantie voor en stelt geen voorwaarden aan de kwaliteit, geschiktheid, waarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Content op de Website. Cyberscout en zijn licentiehouders garanderen niet dat de content nauwkeurig, betrouwbaar of correct is; dat deze site op enig moment of op enige locatie beschikbaar zal zijn; dat defecten of fouten zullen worden gecorrigeerd; of dat de content vrij is van schadelijke componenten. De Website kan onnauwkeurigheden, typografische fouten of vertaalfouten van de ene naar de andere taal bevatten. Het gebruik van de Website is op eigen risico.

Sommige staten, landen en/of andere rechtsgebieden staan de uitsluiting van impliciete garantie niet toe, dus de bovenstaande uitsluitingen zijn wellicht niet op jou van toepassing. Je kunt ook andere rechten hebben die per staat, per land en per rechtsgebied kunnen verschillen.

 

Beperking van aansprakelijkheid.

In geen geval zullen Cyberscout of zijn licentiehouders aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden als gevolg van het gebruik, aanpassen, bijdragen, kopiëren, distribueren of downloaden van materiaal, informatie, software, producten en diensten die zijn opgenomen in of beschikbaar zijn via de Website. In geen geval zullen Cyberscout of zijn licentiehouders aansprakelijk worden gehouden voor indirecte, punitieve, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot zakelijke verliezen, verlies van omzet, winst, gebruik, gegevens of ander economisch voordeel), ongeacht de omstandigheden, door een actie voortkomend uit een overeenkomst, door nalatigheid of andere onrechtmatige handelingen, voortkomende uit of in verband met het gebruik of het uitvoeren van informatie beschikbaar op de Website, zelfs als Cyberscout eerder gewezen is op de mogelijkheid van dergelijke schade. Je gaat ermee akkoord om Cyberscout te vrijwaren van en je stemt ermee in Cyberscout niet aan te klagen voor claims op basis van of verbonden met het gebruik van de Website. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen blijven van kracht in het geval waarin een beperkte verhaalsmogelijkheid faalt in haar wezenlijke doel en voor zover toegestaan door de relevante wetgeving.

Zonder inperking van het voorgaande, zullen Cyberscout of zijn licentiehouders in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige vertraging of nalatigheid bij het nakomen van verplichtingen die voortkomt, direct of indirect, uit natuurrampen of -krachten of oorzaken waar ze redelijkerwijs geen controle over hebben, inclusief maar niet beperkt tot internetstoringen, computerhardwarestoringen, storingen aan telecommunicatieapparatuur en andere storingen aan apparatuur, stroomstoringen, stakingen, arbeidsgeschillen, rellen, opstanden, burgerlijke onlusten, arbeids- of materiaaltekort, brand, overstromingen, stormen, explosies, force majeur, oorlog, overheidsingrijpen, bevelen van lokale of internationale rechtbanken of tribunalen, nalatigheid van derden of verlies van of fluctuatie van verwarming, licht of airconditioning.

 

Beschikbaarheid van producten en diensten

De Website is wereldwijd toegankelijk en kan verwijzingen bevatten naar diensten, programma's en producten van Cyberscout die niet voor jouw land zijn aangekondigd. Deze verwijzingen impliceren niet dat Cyberscout dergelijke diensten, programma's of producten in jouw land aanbiedt of zal gaan aanbieden.

 

Beleid aangaande koppelingen naar de Website van Cyberscout

Je ontvangt het beperkte, niet-exclusieve recht om hypertext koppelingen naar de Website van Cyberscout op www.breachresponse.com aan te maken. Echter:

Je mag Cyberscout en/of zijn dochterondernemingen, noch hun respectieve producten en diensten op valse, misleidende, schofferende, denigrerende of anderszins lasterlijke wijze afbeelden.

Je mag geen verkeerde voorstelling geven van je relatie met Cyberscout of impliceren dat Cyberscout jouw website of producten sponsort, ondersteunt of ermee gelieerd is.

Je mag het uiterlijk of de content van deze website niet repliceren, aanpassen of wijzigen.

Je mag de handelsmerken, logo's of andere propriëtaire informatie, inclusief de afbeeldingen op de website, de content of tekst, of de opmaak en/of het ontwerp van de pagina's of formulieren opgenomen in een pagina niet gebruiken, framen of insluiten door middel van framing-technieken zonder de expliciete, schriftelijke toestemming van Cyberscout.

Bovendien geldt het volgende voor sites die links naar de Website van Cyberscout bevatten:

Deze sites mogen geen content bevatten die kan worden opgevat als obsceen, lasterlijk, smadelijk, pornografisch of ongepast voor alle leeftijden; en

Mogen geen materiaal bevatten dat wetten zou schenden.

Indien gevraagd door Cyberscout moet de site de link direct verwijderen, voortvloeiend uit het voorbehouden recht van Cyberscout om toestemming voor de link in te trekken.

Tenzij zoals hierboven vermeld, heb je geen rechten of licentie door implicatie, uitsluiting of anderszins in of onder enig patent, handelsmerk, auteursrecht of propriëtair recht van Cyberscout of derden, op (i) de content van de Website of (ii) intellectueel eigendom of propriëtaire rechten van Cyberscout. Dit recht op beperkte koppeling kan te allen tijde en zonder overleg door ons worden ingetrokken.

 

Links naar sites van derden

De Website van Cyberscout kan links bevatten naar websites onder het beheer van derden of kan deze websites spiegelen. Cyberscout is niet verantwoordelijk voor de content van deze websites van derden, beveelt deze content niet aan en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor. Cyberscout biedt deze links of spiegeling alleen voor je gemak aan en de opname van links impliceert geen aanbeveling van Cyberscout van de gelinkte website. Het is je eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat wat je gebruikt vrij is van virussen en andere schadelijke zaken.

 

Publicaties van derden

Cyberscout heeft de informatie opgenomen in publicaties waarnaar op de Website wordt verwezen niet meegeschreven, ratificeert deze informatie niet, beveelt de informatie niet aan en neemt de informatie niet aan door deze op de Website te publiceren.

 

Statistieken van derden

Cyberscout heeft niet meegewerkt aan de statistieken geleverd door derden en ratificeert deze statistieken niet, beveelt ze niet aan en neemt ze niet aan door deze op te Website te publiceren.

 

Inzendingen, feedback en vertrouwelijkheid

Tenzij expliciet anders aangegeven door Cyberscout worden alle opmerkingen, feedback, informatie en materialen die via of in verband met de Website (‘Inzendingen’) aan Cyberscout worden geleverd, beschouwd als niet-vertrouwelijk en het eigendom van Cyberscout. Door dergelijke Inzendingen aan Cyberscout te leveren, stem je in met de kostenloze toewijzing aan Cyberscout van alle wereldwijde rechten, aanspraken en belangen in het auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten voor de Inzendingen. Cyberscout kan dergelijke Inzendingen onbeperkt en voor welk doel dan ook gebruiken en/of verspreiden. Je erkent dat je verantwoordelijk bent voor de Inzendingen die je aanlevert en dat jij, en niet Cyberscout, volledig verantwoordelijk is voor de Inzendingen, inclusief hun wettigheid, betrouwbaarheid, gepastheid, originaliteit en het auteursrecht.

 

Claims van inbreuk op auteursrecht.

Als je meent dat je werk is gekopieerd en op een manier beschikbaar is op deze site die een inbreuk op het auteursrecht vormt, kun je Cyberscout daarvan op de hoogte stellen.

 

Mededeling over intellectuele eigendommen

Elementen van deze Website worden beschermd door handelswetten en andere wetten en mogen niet, deels of in het geheel, worden gekopieerd of geïmiteerd. Logo's, graphics, geluiden en/of afbeeldingen op de Website mogen niet worden gekopieerd of verzonden zonder expliciete toestemming van Cyberscout. Cyberscout, Identity Lock en andere producten en diensten van Cyberscout waarnaar hier wordt verwezen vallen onder wettelijke bepalingen en/of zijn geregistreerde handelsmerken van Cyberscout, LLC in de Verenigde Staten en/of in andere landen door Cyberscout LLC en alle dochterondernemingen, inclusief maar niet beperkt tot Cyberscout Inc. (Canada), Cyberscout Ventures Limited (Ierland), Cyberscout Limited (VK), Cyberscout Pty Ltd (Australië), Cyberscout Sdn Bhd (Maleisië) en Cyberscout Pty Ltd. en Taiwan Branch (Taiwan) . De afwezigheid op de Website van een product- of dienstnaam, slogan of logo van Cyberscout, houdt geen vrijstelling in van het handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van Cyberscout met betrekking tot dergelijke namen of logo's. Alle andere productnamen, bedrijfsnamen, merktekens, logo's en symbolen kunnen het handelsmerk zijn van hun respectieve eigenaars.

Je erkent en gaat akkoord met het feit dat alle content en materialen beschikbaar op deze site beschermd zijn door auteursrecht, handelsmerken, dienstmerken, patenten, handelsgeheimen of andere propriëtaire rechten en wetten van de Verenigde Staten en andere naties en door het internationaal verdragsrecht. Behalve in geval van expliciete autorisatie door Cyberscout stem je ermee in dergelijke materialen of content niet te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, aan te passen, te kopiëren, te reproduceren, te verzenden, openbaar weer te geven, openbaar uit te voeren, te publiceren, aan te passen, te bewerken of er afgeleide werken van te produceren. Niettegenstaande het bovenstaande mag je één kopie van het materiaal of de content op deze site afdrukken of op een enkele computer downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zolang u het auteursrecht en andere propriëtaire vermeldingen intact laat. Het systematisch ophalen van gegevens of andere content van deze site om, direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory aan te maken of te compileren is verboden zonder schriftelijke toestemming van Cyberscout. Daarnaast is het gebruik van de content of materialen op enige wijze die niet expliciet door deze Gebruiksvoorwaarden is toegestaan, verboden.

Zoals hierboven al gesteld is het reproduceren, kopiëren of distribueren voor commerciële doeleinden van enige materiaal of ontwerpelementen op deze site strikt verboden zonder expliciete, schriftelijke toestemming van  . Toestemming wordt alleen verleend wanneer aan bepaalde beperkte criteria wordt voldaan. Voor informatie over het aanvragen van dergelijke toestemming, klik je hier.